Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (09/06/2015)

Các Quyết định chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2015; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII; Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng chợ nông thôn... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần.

*Ngày 03/6, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 95/BC – UBND Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XII.

Trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XII, UBND tỉnh nhận được 971 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri (trước kỳ họp 848 lượt, sau kỳ họp 123 lượt ý kiến) thuộc nhiều lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường; Chế độ, chính sách xã hội; Giáo dục, bảo hiểm, y tế, văn hóa thể thao, du lịch; nông nghiệp và phát triển nông thôn; Nội chính và một số lĩnh vực khác. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành địa phương liên quan nghiêm túc tiếp thu, xem xét và đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước, của địa phương và điều kiện cụ thể của tỉnh để giải quyết; đồng thời có kế hoạch và giải pháp thực hiện những kiến nghị đó.

Các nhóm ý kiến thuộc các lĩnh vực như: Nhóm ý kiến về chế độ, chính sách; nhóm ý kiến về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường; nhóm ý kiến về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, bảo hiểm, y tế, nội chính; nhóm ý kiến về nông nghiệp và phát triển nông thôn; nhóm ý kiến về trật tự an toàn giao thông…

*Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp vượt cấp lên Trung ương, lên Tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân của các huyện, thành phố trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 03/6 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

UBND tỉnh yêu cầu: Thanh tra tỉnh: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong chỉ đạo, thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh giao; tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổng hợp công tác tiếp công dân trên địa bàn toàn tỉnh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp.

Văn phòng UBND tỉnh: Chỉ đạo, tổ chức tốt việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất, lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; tiếp nhận, xử lý, phân loại, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP; thường xuyên nắm bắt tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, lập danh sách các vụ việc công dân khiếu kiện đông người, phức tạp tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh để phân loại, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý, giải quyết; phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, tổng hợp, phân loại các vụ việc công dân tập trung đông người, phức tạp tại Trụ sở Tiếp công dân để báo cáo, tham mưu, đề xuất xử lý.

Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp ngăn chặn, hạn chế, giải tỏa công dân khiếu kiện tụ tập đông người không đúng quy định pháp luật; tổ chức phân loại, thu thập, củng cố hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Các Sở, ban, ngành của tỉnh: Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định; bố trí lãnh đạo và công chức trực, tiếp công dân trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ động đối thoại với công dân có khiếu nại, tố cáo theo quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo Ban Tiếp công dân cấp huyện, các Phòng, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định; chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục tăng cường và thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, không để xảy ra việc các đối tượng, phần tử xấu lôi kéo, kích động người khiếu kiện làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự…

*Ngày 4/6, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 64/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Dương Ngọc Long  tại buổi làm việc với Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Ngọc Long thống nhất kết luận:

1. Đồng ý chủ trương ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các nhà đầu tư ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghệ cao Việt Nam – VITC và các Công ty khác có đủ năng lực sáng chế, ứng dụng và triển khai để xây dựng công trình, đặc biệt là xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội,... nhằm tiết kiệm tài nguyên, nhân lực, rút ngắn thời gian thi công, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng công trình, đem lại hiệu quả kinh tế cao và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức đoàn đi khảo sát thực tế tại các địa phương đã ứng dụng thành công công nghệ xây dựng công trình của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công nghệ cao Việt Nam - VITC; trên cơ sở đó căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, điều kiện thực tế của địa phương nghiên cứu, tham mưu, xây dựng Đề án triển khai ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định (thời gian báo cáo trong tháng 7/2015).

*Ngày 02/6, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 103/TB-BCĐ Kết luận của Đ/c Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại hội nghị triển khai triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng cuối năm 2015, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kế hoạch, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh tiếp tục có ý kiến chỉ đạo như sau.

1. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực BCĐ PCI tỉnh) tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội nghị, đặc biệt là ý kiến đề xuất của Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp tỉnh để bổ sung vào Kế hoạch sớm trình UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh ban hành làm căn cứ triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo PCI tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015; cụ thể hóa chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo PCI tỉnh để triển khai thực hiện tại mỗi cơ quan, đơn vị.

3. Các Sở, Ban, ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các cơ quan truyền thông, thông tin thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các cơ quan Báo chí, thông tin truyền thông, Cổng thông tin điện tử của tỉnh tuyên truyền, phổ biến để mọi người dân, doanh nghiệp đều hiểu và thực hiện đúng về nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015.

5. Giao Sở Công Thương tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả đầu tư vào các cụm công nghiệp, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cơ chế chính sách đặc thù tạo nguồn lực để thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch; kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện chỉ số cạnh tranh bình đẳng…

*Về lĩnh vực công thương, ngày 01/6, UBND tỉnh ban hành 2 Quyết định quy phạm pháp luật:

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên.

Quy chế bao gồm 4 chương, 19 Điều, quy định việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình, cơ quan quản lý Chương trình và cơ quan cấp hỗ trợ kinh phí.

Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên gồm: Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có hoạt động xúc tiến thương mại đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, điều kiện và tiêu chí quy định tại Quy chế này.

Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển xuất khẩu; phát triển thị trường trong nước và thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng thời kỳ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm: Tạo cơ hội, khuyến khích rộng loại hình sản phẩm, phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp tại các thị trường trong nước và nước ngoài; góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất; tăng cường khả năng cạnh tranh, nâng cao lợi thế thương mại, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm chủ lực của tỉnh; gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của tỉnh

- Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020.

Quy chế bao gồm 3 chương, 9 Điều quy định chính sách hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên và khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chợ nông thôn (xây mới, cải tạo hoặc nâng cấp) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.                  

Nguyên tắc hỗ trợ: - Mỗi dự án đầu tư xây dựng chợ chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định này 01 lần. Mỗi xã chỉ được hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 chợ.

Các chợ đầu tư xây dựng mới, hoặc nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn Quốc gia số TCVN 9211: 2012 - "Chợ- Tiêu chuẩn thiết kế", đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

- Chợ có trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Có Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhà đầu tư có phương án, giải pháp tài chính (tự cân đối nguồn vốn, hoặc huy động từ các nguồn vốn hợp pháp) ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước để đảm bảo việc đầu tư xây dựng dự án đúng tiến độ yêu cầu.

*Nhằm giải quyết tồn tại các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn đầu từ từ nguồn vốn chương trình MTQG, ngày 01/6 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1384/UBND-KTN.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chủ đầu tư (Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn) triển khai thực hiện quyết toán các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với các công trình đã hoàn thành nhưng có số hộ dân tham gia xây dựng Dự án không đạt theo thiết kế ban đầu thì thực hiện quyết toán theo số hộ dân tham gia dự án đến thời điểm bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

2. Giao Sở Tài chính căn cứ thực tế số hộ dân đối ứng dự án Nước sạch, thực hiện phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành từng công trình theo quy định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành từng công trình của Sở Tài chính phân bổ nguồn vốn theo quy định.

4. Giao Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân chưa đăng ký mở mạng sử dụng nước sinh hoạt của các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn tiếp tục tham gia giai đoạn 2 từ các nguồn vốn của tổ chức Đông tây hội ngộ, nguồn vốn thuộc chương trình hỗ trợ của ngân hàng thế giới WORLDBANK và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo phát huy hết công suất thiết kế của các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn đã bàn giao đưa vào sử dụng.

*Liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ngày 1/6, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định:

- Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc bổ sung Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Thái Nguyên.

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 cụm thi Đại học Thái Nguyên gồm 24 thành viên, do đồng chí Ma Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định tại Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn có liên quan và phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Đại học Thái Nguyên là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt; triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định tại Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc bổ sung và kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 (Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì) và công tác tuyển sinh năm học 2015 - 2016 .

Ban chỉ đạo gồm 26 thành viên do đồng chí Ma Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực

hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định tạiQuy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt và triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Liên kết web

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VÕ NHAI - PORTAL OF VÕ NHAI DISTRICT

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai

Điện thoại/Fax: 02803.827.212

Email: banbientap.vonhai@thainguyen.gov.vn

Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao